ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Политика за поверителност)

 

Въведение


Уебсайтът www.maxeffect.eu е собственост на и се управлява от Макс Ефект Спорт ЕООД.

MaxEffect.Eu полага всички усилия и предприема всички необходими мерки за спазване на поверителност и защита на личните данни на клиентите си, дадени по време на ползване на Сайта, както и закупуване на стоки в магазина.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политика за поверителност) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.maxeffect.eu („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от MaxEffect.Eu, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и други документи, които са упоменати на Сайта, определят правилата, които MaxEffect.Eu ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате този Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас стоки/услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта.

Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Имайте в предвид също така, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако MaxEffect.Eu разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

Администратор на лични данни

MaxEffect.Eu е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 202262590, със седалище и адрес на управление: София 1463 бул Витоша 66, телефон за контакти: 0899001770 и интернет страница: www.maxeffect.eu

 

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.cpdp.bg

 

Цели и обхват на политиката за поверителност

MaxEffect.Eu разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

С настоящата Политика за поверителност MaxEffect.Eu зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си и гарантира максимална им защитата и полага всички необходими усилия за защита на личните данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Доставчикът предоставя информация относно:

 • Целите и обхвата на политиката за поверителност;
 • Личните данни събирани и обработвани от доставчика;
 • Целите на обработването на личните данни;
 • Срок на съхранение на личните данни;
 • Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
 • Обработване на лични данни;
 • Защита на личните данни;
 • Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • Права на физическите лица;
 • Ред за упражняване на правата;
 • Право на възражение;
 • Бутони, инструменти и съдържание от други компании;
 • Промени в политиката за поверителност.

Понятия

По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Принципи за обработка на лични данни

MaxEffect.Eu обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността му честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
 • Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • Личните данни са точни и при необходимост се актуализират („точност“).
 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“)
 • Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“)
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“)

Лични данни, събирани и обработвани от MaxEffect.Eu

Лични данни, събирани директно от физическите лица:

При извършване на регистрация на уеб сайта се събират и обработват лични данни - Име и Фамилия, Адрес на физическото лице и адрес за доставка, ако той е различен, електронна поща,телефонен номер. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: за реализиране на легитимните интереси на MaxEffect.Eu, които легитимни интереси са предоставяне на възможност на физическото лице да поддържа регистриран профил в уеб сайта на MaxEffect.Eu, за да се запазват предпочитани от физическото лице стоки и да се закупуват предпочитани от физическото лице стоки; с оглед сключване или изпълнение на договор за покупка на стоки.

Данните на физическите лица се съхраняват на сървър на доставчик на хостинг услуги, който доставчик е регистриран в Република България.

При закупуване на стока от уеб сайта се събират и обработват лични данни - Име и Фамилия, Адрес на физическото лице и адрес за доставка, ако той е различен, електронна поща,телефонен номер. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: с оглед сключване или изпълнение на договор за покупка на стоки и за изпълнение на законови задължения за целите на издаване на фактури.

Данните на физическите лица се съхраняват на сървър на доставчик на хостинг услуги, който доставчик е регистриран в Република България

При свързване по емайл на електронната поща на MaxEffect.Eu в меню „Контакти“. Когато лицето изпрати имейл до Администратора и се събира и обработва адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратения e-mail, като например име, телефонен номер, адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо:за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения: за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от MaxEffect.Eu услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

MaxEffect.Eu използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.

MaxEffect.Eu може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас.

Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес и други);
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер и др.);

MaxEffect.Eu може да обработва данни, изготвени и генерирани от MaxEffect.Eu в процеса на предоставяне на услугите:

 • Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки, запитвания и др.);
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, MaxEffect.Eu има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
 • MaxEffect.Eu има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
 • Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

Цели и правни основания за обработване на лични данни


Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.


MaxEffect.Eu обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
 • Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания,запитвания,жалби,рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
 • Гаранционно и сервизно обслужване;
 • Обновяване на предложения към дистрибутори/дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
 • Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.
 • В изпълнение на свои законови задължения, MaxEffect.Eu обработва данните Ви за следните цели:
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните
 • данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

MaxEffect.Eu обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
 • Директен маркетинг на продукти и услуги;
 • Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на MaxEffect.Eu.
 • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
 • Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис)

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 • Лица, които по възлагане на MaxEffect.Eu да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – маркетингови агенции др.
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Срок за съхранение на личните данни


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между MaxEffect.Eu и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. MaxEffect.Eu може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне десет години /които срок е законово установеният срок за съхранение на фактури на клинета/ след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

Лични данни обработени от запитвания и кореспонденция по електронна поща, Facebook: Администраторът съхранява личните данни и получените съобщения по електронната поща и Facebook за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на искането на физическото лице, както и за период от една година, след като Администраторът е отговорил на полученото съобщение.

Информация, предоставена от вас се съхранявана в продължение на 6 месеца след като изтриете тази информация или вашия акаунт. (Забележка: можете да изтриете профила си по всяко време. Ако не се вписвате в продължение на две години вашият акаунт ще бъде изтрит автоматично.)

История и логове: съхраняват се в продължение на 6 месеца след създаването на съответната история или събитие.

Бисквитки: бисквитките, които се използват в този сайт имат максимална продължителност от 120 дни.

Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни:

В други случаи, които не са посочени по-горе, MaxEffect.Eu ще съхранява личните данни на физическото лице за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно: - дали MaxEffect.Eu се задължава, за да спази законово задължение да продължи обработката на личните данни на физическото лице; - целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще; - дали между MaxEffect.Eu и физическото лице има сключен договор и MaxEffect.Eu е длъжен да продължи да обработва личните данни, за да изпълни задълженията по договора; - цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; - дали е необходимо да бъде осъществен контакт с физическото лице в бъдеще; - дали MaxEffect.Eu има правно основание да продължи да обработва личните данни на физическото лице; - всякакви други основателни причини, като например характера на взаимоотношенията с физическото лице.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на MaxEffect.Eu, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Имате право да поискате от MaxEffect.Eu:

 • Право на достъп - имате право да получите копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях
 • Право на коригиране - имате право да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални
 • Право на преносимост - имате право да получите личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна
 • Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”) - имате право личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това
 • Право на ограничаване на обработката - имате право да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина
 • Право на възражение - имате право да възразите срещу обработването на личните си данни
 • Право на оттегляне на съгласие - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до MaxEffect.Eu, при обработване основаващо се на дадено съгласие
 • Право на профилиране - имате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране

Право на защита по съдебен и административен ред

Право на подаване на жалба до надзорния орган

Имате право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от MaxEffect.Eu, можете да го направите на посочените данни за контакт на MaxEffect.Eu по-горе.
Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на MaxEffect.Eu и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, MaxEffect.Eu се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, MaxEffect.Eu се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

Как защитаваме данните Ви?

MaxEffect.Eu прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • - MaxEffect.Eu е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • - достъпът на служителите на MaxEffect.Eu до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на MaxEffect.Eu е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 • - MaxEffect.Eu е установила задължения за поверителност за своите служители;
 • - достъпът до офис оборудването на MaxEffect.Eu и компютрите на всеки служител е ограничено.
 • - ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
 • - С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Връзки, инструменти и съдържание към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове,като бутони „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон, „YouTube” бутон и връзки към разработчика на уеб сайта на Администратора. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и не ние не оперираме свързаните сайтове и ние не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и да се запознаете със техните условия за ползване и съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

MaxEffect.Eu не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате внимателно техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом MaxEffect.Eu получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, MaxEffect.Eu ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Политика за употреба на „Бисквитки“

За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата Политика за "Бисквитки"

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Промени на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

Влиза в сила от 29.07.2021г